• Het bestuur van de vvo nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 31 januari. De inloop is vanaf 19:30 en we beginnen om 20:00 uur.

  Voorlopige agenda ALV 2019

  gehouden  op vrijdag 31 januari 2020*

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 23 november 2018
  3. Jaarverslagen afdelingen: secretaris, senioren, jeugd, sponsor en toernooien
  4. Woord van de voorzitter
  5. Jubilarissen deel 1, 25 jaar: Rik Bollen | Tanno Teussink
  6. Jubilarissen deel 2, 40 jaar: Edo Hilgenberg | André van der Klok | Hans Naafs |Raymond Spel |Ard Voogd
  7. Jaarverslag penningmeester
  8. Verslag kascommissie
  9. Verkiezing reserve kandidaat kascommissie
  10. Vaststellen begroting en contributie
  11. Jubilarissen deel 3, 50 jaar Willy Esschendal | Frans Kuipers
  12. Jubilarissen deel 4, 60 jaar Huub Velthuis
  13. Voorstel nieuwe bestuursstructuur
  14. Voorstel bestuur aan de ledenvergadering
  15. Presentatie commissie voetbalzaken
  16. Presentatie commissie vrijwilligerszaken
  17. Rondvraag
  18. Sluiting

  Stemrecht bij de algemene ledenvergadering hebben leden van 16 jaar en ouder. Ouders en/of verzorgers van leden jonger dan 16 jaar mogen de vergadering bijwonen.

  Inloop vanaf 19:30 uur. Start vergadering 20:00 uur.

  *Bij hoge uitzondering – wegens gezondheidsredenen van twee bestuursleden -  is de ALV van 2019 verschoven naar januari 2020.