• Bestuur Stichting beheer clubhuis 't Heuveltje i.l.

  Het bestuur van sichting 't Heuveltje heeft met instemming van de leden van vv Oldenzaal op 10 november 2023 besloten om de stichting op te heffen. Als vereffenaar is aangewezen Rein van der Burg. Zie hieronder de tekst van het besluit:

  BESLUIT BESTUUR

   

  Ontbinden van de stichting

  Het bestuur van de Stichting, bijeen te Oldenzaal op 10 november 2023,

  in het clubhuis te Oldenzaal, Bornsedijk 62,

   

  Gelet op:

  artikel 16 en artikel 17 van de statuten van Stichting beheer clubhuis ‘t Heuveltje

   

  Overwegende:

  -      dat de voetbalvereniging “Oldenzaal” een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met zvv De Esch en de gemeente Oldenzaal;

  -      dat per september 2023 de voetbalvereniging “Oldenzaal” is gehuisvest op het gemeentelijk Sportpark De Weschterik;

  -      dat de voetbalvereniging “Oldenzaal” gebruik maakt van het clubhuis van zvv De Esch;

  -      dat de stichting als gevolg daarvan geen invulling meer kan geven aan de eerste doelstelling: het exploiteren, beheren en onderhouden van het clubhuis van de voetbalvereniging " Oldenzaal";

  -      dat uit de overleggen met zvv De Esch en de gemeente Oldenzaal is gebleken dat vanwege de gemaakte samenwerkingsafspraken en beoogde financiële transparantie opheffing van de stichting de voorkeur geniet;

  Besluit:

  1. de stichting te ontbinden;
  2. dat de vereffeningsfase uiterlijk op 1 december 2023 begint;
  3. overeenkomstig de doelstelling van de stichting een eventueel batig liquidatiesaldo en/of roerende goederen te bestemmen voor de voetbalvereniging “Oldenzaal”;
  4. tot vereffenaar aan te wijzen de heer Rein van der Burg geboren op 28 juli 1953 woonachtig te Oldenzaal.

  Oldenzaal de 10e  november 2023,

  Het bestuur van stichting beheer clubhuis ’t Heuveltje

   

  Mark van Gils, voorzitter                                            

  Bas Oosting, secretaris                                              

  Quinten Lage Venterink, penningmeester           

   

   

  De stichting beheer clubhuis 't Heuveltje is eigenaar en beheerder van het voormalige clubhuis van vv Oldenzaal aan de Bornsedijk 62 te Oldenzaal.

  RCO de Harlequins gebruikt vanaf augustus 2014 een deel van het clubhuis. Sinds de verhuizing in september 2023 naar Sportpark de Weschterik maakt vv Oldenzaal geen gebruik meer van het clubhuis aan de Bornsedijk. 

  De stichting is opgericht in 1969, het eerste clubhuis stond op het toenmalige sportpark 't Heuveltje aan de Haerstraat in Oldenzaal.

  De stichting heeft als doelstelling:

   

  het exploiteren, beheren en onderhouden van het clubhuis van de voetbalvereniging "Oldenzaal" ;

   

  1. het verrichten van werkzaamheden voor- en stimuleren van andere activiteiten ten behoeve van de voetbalvereniging "Oldenzaal" ;
  2. het in financiëel opzicht ondersteunen van de voetbalvereniging "Oldenzaal" alsmede het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.